Rozvoj města
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Rozvoj města
Prodej a pronájem nemovitostí

Veřejné zakázky
Hlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlase
Projekty

Hřbitov

Sběrný dvůr

Koupaliště

Fond voda

Fond fasáda

 

orm@chrastava.cz

Struktura odboru
Formuláře a dokumenty ke stažení

Oddělení údržby majetku

oum@chrastava.cz

Oddělení je součástí  odboru rozvoje, dotací a správy majetku

Struktura odboru
jméno funkce tel. č. , e-mail činnost
vedoucí odboru 

482 363 821

dvorak@chrastava.cz

Odpovídá za zpracování podkladů odboru a předkládání návrhů smluvních správců majetku města pro jednání ZM a RM, odpovídá za evidenci, čerpání, vyúčtování a splnění podmínek přijatých dotací a grantů na svěřeném úseku, zpracovává a předkládá návrh plánu investic, oprav a údržby majetku města, předkládání návrhů města na pořízení změn územně plánovací dokumentace, zastupuje město v územních a stavebních řízeních a odpovídá za kontrolu předložených záměrů cizích subjektů při zásahu do majetku města
Mgr. Jakub Dvořák
vedoucí oddělení správy majetku

482 363 861

bezvoda@chrastava.cz

oum@chrastava.cz

 

zadává, zpracovává a kontroluje provedení prací a činností v oblasti technických služeb, řídí, kontroluje a vyřizuje stížnosti na zaměstnance VPP, odpovídá za přípravu a zpracování ročních plánů oprav a údržby nemovitého a movitého majetku (včetně plánu zimní údržby), vede evidenci a zajišťuje pasportizaci majetku města v oblasti technické správy (komunikace, veřejné osvětlení, městský rozhlas a další technická zařízení), vykonává funkci dopravního technika, odpovídá za činnost správců skládky, hřbitova a lesů
Petr Bezvoda
referent správy a evidence majetku 

482 363 862

halkova@chrastava.cz

vede evidenci nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádí inventarizaci, zajišťuje a odpovídá za komplexní evidenci hřbitova, zpracovává a odpovídá za evidenci v oblasti odpadů, připravuje podklady pro uzavírání smluvních vztahů v oblasti evidence majetku, zajišťuje vyřizování pojistných případů majetku ve správě odbor
Ing. Daniela Halková
investiční referent

482 363 820

fadrhonc@chrastava.cz

zajišťuje podklady pro přípravu investičního plánu a rozpočtu města, organizuje výběrová řízení, zajišťuje přípravné, projektové a další dokumentace pro připravované investice, zabezpečuje inženýrskou činnost pro připravované a realizované investice, zajišťuje povolení a rozhodnutí pro výstavbu, odpovídá za dozor a dohled nad prováděním staveb
Ing. Daniel Fadrhonc
majetkový referent

482 363 822

houdova@chrastava.cz

odpovídá za ucelenou agendu nemovitého majetku města v oblasti samostatné působnosti, vede evidenci a provádí aktualizaci nemovitého majetku, udržuje právní pořádek v majetkoprávních vztazích města, provádí kontrolu hospodaření s majetkem města, zajišťuje a odpovídá za pravidelnou inventarizaci nemovitého majetku, zajišťuje spolupráci se správci zastupujícími ČR při správě nemovitého majetku, zajišťuje vyhotovení geometrických plánů, zpracovává podklady pro žádosti o dotační, grantové a další finanční příspěvky a jejich definitivní přiznání
Miloslava Houdová
technickoekonomický referent

482 363 863

vodicka@chrastava.cz

činnost na úseku dotací, grantů a fondů, zpracování a kompletní evidence a aktualizace energetické náročnosti objektů, staveb a zařízení, spolupráce s provozovateli energetických zařízení
Ing. Jiří Vodička
       
Struktura oddělení správy majetku
jméno funkce tel. č. , e-mail činnost
vedoucí oddělení správy majetku

482 363 861

bezvoda@chrastava.cz

oum@chrastava.cz

zadává, zpracovává a kontroluje provedení prací a činností v oblasti technického zabezpečení a údržby majetku města,odpovídá za přípravu a zpracování ročních plánů oprav a údržby nemovitého a movitého majetku, vede evidenci a zajišťuje pasportizaci majetku města v oblasti technické správy (komunikace, veřejné osvětlení, městský rozhlas a další technická zařízení),dpovídá za činnost správců skládky, hřbitova, je zodpovědný za provoz sběrného dvora,kontroluje prováděné činnosti pracovníků VPP a jejich nadřízených pracovníků, vykonává funkci dopravního technika,  připravuje podklady do RM a ZM (plán zimní údržby, plán údržby zeleně…), zajišťuje potřebná povolení ke kácení dřevin na pozemcích v majetku města, uzavírá smlouvy o využití pozemku a provádí kontrolu třetích osob při opravách, nebo výstavbě technických zařízení

 
Petr Bezvoda
referent správy a evidence majetku 

482 363 862

halkova@chrastava.cz

oum@chrastava.cz

vede evidenci nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádí inventarizaci, zajišťuje a odpovídá za komplexní evidenci hřbitova, zpracovává a odpovídá za evidenci v oblasti odpadů, připravuje podklady pro uzavírání smluvních vztahů v oblasti evidence majetku, zajišťuje vyřizování pojistných případů majetku ve správě odbor
Ing. Daniela Halková
mistr technické údržby

602 876 158

stejskal@chrastava.cz

oum@chrastava.cz

 

je zodpovědný za přípravu a zajištění zimní údržby komunikací a chodníků. Řídí provoz sběrného dvora, má na starosti čištění a údržbu místních komunikací města Chrastava, řídí výkon běžné údržby ostatního majetku města (účelové komunikace, zastávky, pozemky, kanálové vpusti a kanalizace v majetku města, areály města (skládka, sběrný dvůr, městský hřbitov, parky, sportoviště), organizuje a řídí výkon práce zaměstnanců na VPP
Marek Stejskal
dělník technické údržby - úklid a oprava komunikací

725 079 272

 

zajišťuje provoz sběrného dvora, včetně svozu odpadkových košů ve městě, má na starosti zajištění zimní údržby v zimním období (zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků), v letním období se stará o drobné opravy komunikací a drobné činnosti při správě majetku města, údržba městské zeleně
Zdeněk Zoul
dělník technické údržby - úklid a oprava komunikací 

725 079 269

 

zajišťuje provoz sběrného dvora, včetně svozu odpadkových košů ve městě, má na starosti zajištění zimní údržby v zimním období (zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků), v letním období se stará o drobné opravy komunikací a drobné činnosti při správě majetku města, údržba městské zeleně
Josef Vondra
obsluha sběrného dvora, referent odpadového hospodářství

721 868 317

spacilova@chrastava.cz

oum@chrastava.cz

   

Vede, zpracovává a odpovídá za kompletní agendu v oblasti odpadového hospodářství na území města. Zodpovídá za vedení elektronické evidence přijatých odpadů. Dle potřeby zajišťuje příjem odpadů na městské skládce, vede evidenci přijatých odpadů. Zpracovává hlášení v oblasti odpadového hospodářství. Zajišťuje ambulantní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vede evidenci nádob na komunální odpad, včetně zajištění výměny a výsypů.


 
Šárka Spáčilová
správce hřbitova a obsluha sběrného dvora 

720 935 618

 

Zajišťuje odemykání a zamykání hřbitova dle provozní doby. Provádí a zodpovídá za provoz a údržbu hřbitova, spolupracuje při zajištění provozu smuteční síně.
Administrativně a fyzicky zajišťuje uložení uren a rušení hrobových míst. Zajišťuje ukládání uren a prodej kamenné drtě. Zodpovídá za příjem, třídění a evidenci přijatých odpadů na sběrném dvoře. Na vyžádání vystavuje doklad o přijatém odpadu.
 
Dana Hrubešová
dělník technické údržby - úklid a oprava komunikací 

702 204 324

 

Zajišťuje provoz sběrného dvora, včetně svozu odpadkových košů ve městě, má na starosti zajištění zimní údržby v zimním období (zajištění sjízdnosti místních komunikací a chodníků), v letním období se stará o drobné opravy komunikací a drobné činnosti při správě majetku města, údržba městské zeleně. Asistuje při opravách VO. Vykonává práce v městských lesích, dle pokynů odborného lesního hospodáře


 
Ladislav Jirák
   
Formuláře a dokumenty ke stažení
Plán zimní údržby místních komunikací 2019 - 2020   formát .doc    
Provozní a manipulační řád sběrného dvora   formát .pdf    
Plán odpadového hospodářství obce   formát .doc    
Plán odpadového hospodářství obce-vyhodnocení   formát .doc    
Členská přihláška do Městského bytového družstva   formát .doc  
Žádost o pronájem nebytového prostoru   zde  
Žádost o prodej pozemku   zde  
Žádost o pronájem pozemku   zde  
Informace o složení, propadnutí a vrácení jistoty   zde  
Žádost o zrušení hrobu   formát .doc  
 Hřbitov Chrastava - provozní doba   formát .pdf    
 Kam odložit odpad   formát .htm    
 Informace k výlepu plakátů   formát .pdf    
 
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava (dále ORM) vznikl 1. 10. 2004 sloučením oddělení prodeje a pronájmu majetku, oddělením investic a oddělením správy majetku.

... více 

 

 Město Chrastava má nový plán odpadového hospodářství  (vloženo: 20. června 2017)

Město Chrastava má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství.. ...více

 

Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl“ stále platí! (vloženo: 19. června 2017)
Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky Vám naše město opět získalo OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ a nejen to. ...více

Třídění textilu a obuvi 

Rada města na svém posledním zasedání schválila rozšíření sběru tříděného odpadu o textil. Bílé kontejnery budou umístěny k nádobám na plast, sklo, papír a nápojové kartony.....více

   
Historie ORM trochu jinak
V roce 1992 vyšel v Chrastavských listech inzerát, že Městský úřad v Chrastavě přijme pro vyřizování majetkoprávních záležitostí a hospodaření s majetkem pracovníka (-ci), nástup možný ihned. Po čtrnáctidenním rozhodování z důvodu, že nabízený obor byl pro mě zcela neznámý, jsem podala žádost do výběrového řízení.

... Více 

 
Bc. Zuzana Halamová 
Chrastava TV - práci na úřadě ukončila Bc. Zuzana Halamová.... více