Územní plán města Chrastavy

  
Územní plán města Chrastavy

Opatření obecné povahy. 1/20014

   

Úprava územního plánu města Chrastava dle § 188 odst.1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava

Titulní list dokumentace územního plánu titulni-list-up.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část územního plánu titulni-list.pdf
Textová a tabulková část územního plánu text-tab.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část odůvodnění titulni-list-od.pdf
Textová a tabulková část územního plánu_odůvodnění text-tab-od.pdf
Výkres základního členění území vykres-zcu.pdf
Hlavní výkres hlavni-vykres.pdf
Výkres koncepce technické infrastruktury vykres-kti.pdf
Výkres VPS a VPO vykres-vps-vpo.pdf
Koordinační výkres koordinacni-vykres.pdf
Výkres předpokládaných záborů ZPF vykres-pr-zaboru-zpf.pdf
 

Pořizované změny územního plánu města Chrastavy:

     
                                                                                          Změna územního plánu č. I

 

návrh změny č. 1 pro veřejné projednání   dokumentace návrhu. pdf

                                                                                       

  Územní studie

Územní studie „lokalita 79.C Pobřežní ul. – rozvoj městského centra v okolí bývylého statku  a 72.P - Pobřežní - Bílokostelecká - zklidněnénapojení rozvojových ploch“

   

textová část ÚS.pdf

registrační list   ,registrační list.pdf
schválení možnosti využití územní studie   doklad o schválení.pdf
dokumentace  

Pobrezni_ÚS_upr_Koordinační. pdf

Pobřežní_ÚS_upr_Širší.pdf

Pobřežní_ÚS_upr_Technický.pdf

 

„ Územní studie „lokalita 80.A Pobřežní ul. – smíšené aktivity pod sil. I/35“

   

textová část ÚS.pdf

registrační list   registrační list.pdf
schválení možnosti využití územní studie   doklad o schválení.pdf
dokumentace  

01_situace širších vztahů.pdf

02_fotomapa.pdf

03_situace hlavní výkres.pdf

04_IS.pdf

05_komunikace.pdf

 
Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu  Pravidla postupu při pořizování změn ÚP
 

Informace a dotazy týkající se územního plánu města Chrastavy: odbor OVÚS Městského úřadu 

 Stránka je součásti webu města Chrastavy

www.chrastava.cz
 

Stránky připravuje Městský úřad v Chrastavě