Odbor výstavby a územní správy
ovus@chrastava.cz
Struktura odboru
Formuláře ke stažení
Územní plán města Chrastavy
Informace stavebního úřadu v Chrastavě
Seznam dokladů předkládaných úřadu-stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a dalších dokladů....Více 
Struktura odboru
jméno funkce tel. č. , e-mail činnost
vedoucí

482 363 819

janousek@chrastava.cz

činnost na úseku územního řízení a stavebního řádu, činnost na úseku zákona o pozemních komunikacích, činnost na úseku zákona o vodách, řízení stavebního úřadu
Martin Janoušek
referent

482 363 858

b.grebson@chrastava.cz

činnost na úseku územního řízení a stavebního řádu, činnost na úseku zákona o pozemních komunikacích, činnost na úseku o vodách. Územní obvod: Andělská Hora, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Fojtka
Barbora Grebson
referent

482 363 860

rezlerova@chrastava.cz

činnost na úseku územního řízení a stavebního řádu, činnost na úseku zákona o pozemních komunikacích, činnost na úseku zákona o vodách. Územní obvod: Chrastava I, II, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Horní Chrastava, Dolní Chrastava
Ing. Vlasta Rezlerová  
referent 

482 363 857

vykoukalova@chrastava.cz

činnost na úseku územního řízení a stavebního řádu, činnost na úseku zákona o pozemních komunikacích, činnost na úseku zákona o vodách. Územní obvod: Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Bílý Kostel nad Nisou
Bc. Naděžda Vykoukalová Dis.

referent územní správy

482 363 859

spacil@chrastava.cz

stavební dozor a zvláštní pravomoci dle stavebního zákona, ochrana přírody (kácení), ochrana ovzduší a ZPF, kontrolní činnost - odpady
Územní obvod: správní území MěÚ Chrastava,
Bc. Martin Spáčil
       
 
 Pro urychlení jednání žádáme stavebníky, aby v žádostech uváděli svá kontaktní telefonní čísla popřípadě emailové adresy.
 
Formuláře ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby   formát .doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území   formát .doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území   formát .doc
Žádost o stavební povolení   formát .doc
Žádost o územně plánovací informaci   formát .doc
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků   formát .doc
Žádost o vydání společného povolení   formát.pdf
Žádost o vydání rozhodnutí v ochranném pásmu    formát .doc
Žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu   formát.pdf
Oznámení  změny v užívání stavby   formát .doc
Oznámení záměru   formát .pdf
Žádost o přidělení č. p. / č. e.   formát.pdf
Předčasné užívání stavby   formát .doc
Ohlášení stavby   formát .doc
Ohlášení odstranění   formát .doc
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu   formát .doc
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu   formát .doc
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí § 79   formát .doc
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace   formát .doc
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les formát.doc
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením formát.pdf
Žádost o souhlas pro vodoprávní řád  § 15 formát.doc
Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) formát.doc
Společné oznámení záměru formát.pdf
Ohlášení dokončení stavby formát.pdf
Žádost o dodatečné povolení formát.pdf
Celostátně platné formuláře MMR:
Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb. formuláře
Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. formuláře
Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb. formuláře
 
 
 

Historie odboru výstavby a územní správy

Tehdejší Městský národní výbor v Chrastavě, odbor výstavby, komunálního hospodářství, služeb a obchodu měl rozsah činností, jak vyplývá z názvu odboru, o něco širší než současný odbor výstavby a územní správy....     více 

 

 

Zemřel pan Otakar Pohořalý (vloženo: 13. března 2019)

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí kolegy pana Otakara Pohořalého, který působil na Městském úřadě v Chrastavě jako referent Odboru výstavby a územní správy v letech od 1. 8. 1994 do 30. 11. 2007...více