Povinně zveřejňované informace
(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

č. Název položky Položka / odkaz na položku
1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Oficiální název:
Město Chrastava
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Důvod a způsob založení
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační řád
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis a pro zaručený elektronický podpis, jiné možné spojení. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:
4200099066/6800

6. Identifikační číslo organizace (IČO). IČO: 00262871
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). DIČ: CZ00262871 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 Rozpočet města Chrastava (rozpočet za aktuální rok a starší rozpočty)
 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Žádosti o informace

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Příjem žádostí a dalších podání
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravné prostředky

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Formuláře
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

ARCHIV

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Seznam organizací
18. Informace o Informačním systému evidence obyvatel. Informační systém evidence obyvatel
© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz