Závěrečný účet města Chrastava za rok 2004
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2004
(údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2004

% plnění k upravenému k rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy 39 588 2 349 41 937 43 453

103,61%

Třída 2 - Nedaňové příjmy 35 365 - 24 496 10 869 11 258

103,58%

Třída 3 - Kapitálové příjmy 6 410 3 445 9 855 10 894

110,54%

Třída 4 - Přijaté dotace 17 401 54 234 71 635 71 635

100,00%

Příjmy celkem 98 764 35 532 134 296 137 240

102,19%

Třída 5 - Běžné výdaje 83 517 9 560 93 077 89 859

96,54%

Třída 6 - Kapitálové výdaje 36 742 22 117 58 859 56 634

96,22%

Výdaje celkem 120 259 31 677 151 936 146 493

96,42%

Saldo: Příjmy - výdaje - 21 495 3 855 - 17 640 - 9 253

52,45%

Třída 8 - financování          
Přijaté úvěry a půjčky 20 000 - 20 000 17 999

90,00%

Splátky úvěrů - 1 450 - - 1 450 - 1 450

100,00%

Fond rezerv - 6 450 - 3 800 - 10 250 - 10 250

100,00%

Fond kotelen - 630 630 - -  
Prostředky minulých let 10 025 - 685 9 340 2 954

31,63%

Financování celkem 21 495 - 3 855 17 640 9 253

52,45%

Přebytek ( - ), ztráta ( + )     - -  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na hospodářsko finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
K překročení plnění daňových příjmů o 3,61 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických osob a dani z příjmu právnických osob v měsíci 12/2004 oproti ostatním obdobím roku 2004. Překročení nedaňových příjmů o cca 3 % vzniklo z důvodu chybného zaúčtování na pol. 2460 – splátky půjček od obyvatelstva. Doklad č. 7035/7 byl zaúčtován omylem do příjmů i výdajů, nebyl tudíž zkreslen zůstatek FRB. Nedaňové příjmy byly skutečně naplněny na 99,62 %.
Kapitálové příjmy
– příjmy z prodeje majetkových podílů byly podle termínů splatnosti dle uzavřených smluv rozpočtovány na rok 2005. Úhrady některých smluv byly provedeny a částky připsány na účet města ještě v termínu do 31.12.2004, plnění kapitálových příjmů je o cca 10 % vyšší oproti rozpočtované částce.
Běžné výdaje
– nedočerpány rozpočtované výdaje MBD, místní hospodářství – mzdy, služby, opravy a udržování, nevyčerpány výdaje na soc. dávky (viz. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu), správa – nevyčerpány výdaje na mzdy a odvody, materiál, služby telekomunikací, školení, cestovné.
Kapitálové výdaje
– oproti rozpočtu nebyly čerpány výdaje na rekonstrukci radnice cca o 1,7 mil., nákup nemovitostí 100tis., projekty pro dotace 150tis., obřadní síň 46tis. Kč.
(komentář k plnění příjmů a výdajů – příloha č. 3).
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2004 1,556.531,41 Kč
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 4/99 ve znění vyhlášky č. 3/2004, v roce 2004 činily schválené půjčky 390.000,-- Kč. Půjčky byly čerpány v období od 4/2004, tj. po zaregistrování zástavních smluv ve prospěch města.
2.2. Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2004 10,250.000,-- Kč
V souladu s § 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2004 do fondu rezerv převedeny finanční prostředky ve výši 3,8 mil. Kč, které nebyly určeny k využití v běžném roce. Jedná se o prostředky z prodeje družstevních podílů, tj. kapitálové příjmy města.
2.3. Sociální fond stav k 31.12.2004 34.013,37 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne 2.1.2004, schválenými zastupitelstvem města dne 5.4.2004, pod č.j. 2004/03/XIX.
3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Chrastava

Finanční vypořádání PO schváleno RM dne 21.3.2005, usnesením č.j. 2005/04/X b).
V souladu se zákonem č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení čl. I, bod 9. tohoto zákona se použije poprvé pro rozpočtový rok 2005) rada města zrušila své usnesení č.j. 2005/04/X, písm. b) a rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření usnesením č.j. 2005/06/XX, písm. b).

 

rezervní fond

fond odměn

odvod zřizovateli

výsledek hospodaření celkem

ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 95 803,89 35 406,63 45 822,60 177 033,12
ZŠ, Chrastava, Vítkov 69 30 860,46 5 050,00 10 544,47 46 454,93
MŠ, Chrastava, Revoluční 488 2 430,00 600,00 - 3 030,00
školní jídelna, Turpišova 475 082,68 118 770,67 - 593 853,35
CELKEM 604 177,03 159 827,30 56 367,07 820 371,40

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na hospodářsko-finančním odboru MěÚ.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2004 činily celkem 71,6 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2004 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši 881.461,-- Kč a nevyčerpané prostředky na volby konané v roce 2004 v celkové částce 16.258,20 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 10.2.2005, d.č. 3024, BV č. 8.

poskytovatel

UZ

účel

položka

rozpočet

čerpání

%

MF - VPS

98193

volby - krajské zastupitelstvo

4111

130 000,00 120 227,50

92,48%

MF - VPS

98348

volby - EU parlament

4111

173 889,00 167 403,30

96,27%

MF - VPS

98072

sociální dávky

4112

15 200 000,00 14 318 539,00

94,20%

KÚLK   výkon státní správy

4112

3 401 304,00 3 401 304,00

100,00%

MPSV

13101

aktivní politika zaměstnanosti

4116

821 867,00 821 867,00

100,00%

MZ

29014

obnova lesů

4116

109 100,00 109 100,00

100,00%

obce   dojíždějící žáci, přestupky

4121

375 426,00 375 426,00

100,00%

MŠMT

33245

státní informační politika

4122

80 106,00 80 106,00

100,00%

MŠMT

33353

přímé náklady na vzdělávání

4122

26 255 148,00 26 255 148,00

100,00%

MŠMT

33368

rozvoj klíčových kompetencí

4122

21 920,00 21 920,00

100,00%

KÚLK   centrum volnočas. aktivit

4122

47 500,00 47 500,00

100,00%

KÚLK   hasiči

4122

8 000,00 8 000,00

100,00%

KÚLK   dny Evropského dědictví

4122

10 914,00 10 914,00

100,00%

MF - VPS

98662

rozvoj a obnova MTZ reg. školství

4211

25 000 000,00 25 000 000,00

100,00%

CELKEM       71 635 174,00 70 737 454,80

98,75%

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Chrastava za rok 2004
Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Ivana Schneiderová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1840, na základě smlouvy ze dne 12.8.2004 mezi objednatelem Město Chrastava a zhotovitelem Ing. Ivanou Schneiderovou.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 23.11.2004 do 24.11.2004 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 9.3.2005 až 8.4.2005 (závěrečné práce, zpracování zpráv).
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Nebyly zjištěny nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Chrastava za rok 2004 je k nahlédnutí na hospodářsko-finančním odboru MěÚ Chrastava.
Přílohy:

1) Výkaz FIN 2-12
2) Rozbor čerpání příjmů a výdajů
3) Komentář k plnění příjmů a výdajů
4) Členění příjmů a výdajů za rok 2004 dle rozpočtové skladby
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Chrastava za rok 2004

V Chrastavě 12.5.2005

Předkládá: Lenka Bulířová, ved. HFO

Ing. Michael Canov, starosta