Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

orgán veřejné správy
Tabulka
stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2005  
Sestavují        
v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,      
ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky ve své působnosti,      
  b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha údaje městských části hlavního města Prahy).  
Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku
Poř. čís. Ukazatel Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky  
1 2  
1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) 0 0  
2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 0 0  
3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů1) (v tis. Kč) 0 0  
Vyhotovil: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MěÚ Schválil: Ing. Michael Canov, starosta  
Datum: V Chrastavě dne 6. 2. 2006 Datum: V Chrastavě dne 6. 2. 2006  
1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Aktualizováno: 8.2.2006
Autor: Kateřina Krchovová