Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

   
Město Chrastava - orgán veřejné správy
Tabulka
údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy
a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol v roce 2005
Sestavují      
1. v prvním sloupci:
  a) správce kapitoly státního rozpočtu,    
  b) jiná organizační složka státu,    
  c) státní fond,    
  d) kraj, hlavní město Praha, obec a městská část hlavního města Prahy,    
  e) územní finanční orgán,    
který jako kontrolní orgán1) zajišťuje veřejnosprávní kontrolu v působnosti podle zákona nebo zvláštního právního předpisu, 2)
2. v druhém sloupci:
  a) správce kapitoly státního rozpočtu za sebe a za všechny kontrolní orgány ve své působnosti,    
  b) kraj za sebe a za obce ve svém územním obvodu a hlavní město Praha za sebe a za městské části hlavního města Prahy,    
  c) Ministerstvo financí za územní finanční orgány    
Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku ze zjištění veřejnosprávních kontrol ukončených ve smyslu § 15 zákona a pravomocných rozhodnutí v řízení o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. 3)
1) Podle § 2 písm. c) zákona se rozumí: „kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat,“, přičemž tato působnost je stanovena Ministerstvu financí a územním finančním orgánům v § 7 zákona, správcům kapitol státního rozpočtu v § 8 zákona, územním samosprávným celkům v § 9 zákona a kraji též v § 10 zákona.
2) Například § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Poř. čís. Ukazatel Údaje za kontrolní orgán uvedený v bodu 1. Souhrnné údaje za všechny kontrolní orgány podle bodu 2.
1 2
1 celkový objem veřejných příjmů4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) 85 412  
2 objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob ne místě přezkoumal (v tis. Kč)    
3 procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)    
4 celkový objem veřejných výdajů5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) 95 007  
5 objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) 7 393  
6 procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100) 7,78%  
7 počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.)6)    
8 objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč)6)    
9 celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč) 500  
10 poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč) 430  
11 procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 9 : řádek 10 x 100) 86,00%  
12 počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.) -  
13 počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) -  
14 výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) -  
15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole -  
16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) -  
17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole -  
18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) -  
Vyhotovil: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MěÚ Schválil: Ing. Michael Canov, starosta  
Datum: V Chrastavě dne 6. 2. 2006 Datum: V Chrastavě dne 6. 2. 2006  
3) § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.
6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.
7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,
8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Aktualizováno: 8.2.2006
Autor: Kateřina Krchovová