Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 3/2006

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy

Zastupitelstvo města vydává podle ustanovení 10 písm.d) a § 84 odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy, schváleného usnesením Městského zastupitelstva v Chrastavě dne 26. října 1998 včetně změny č. I schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 23. září 2002, změny č. II a III schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 29. Srpna 2005 a změny č. IV. schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 19. června 2006. Závazná část územního plánu města Chrastava v úplném znění, tj. včetně změny č. I, II, III a IV, je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. II
Rozsah platnosti vyhlášky

Tato vyhláška platí pro územní obvod města Chrastavy vymezený katastrálními územími Chrastava I, Chrastava II, Horní Chrastava, Dolní Chrastava, Andělská Hora, Horní Vítkov, Dolní Vítkov. Horizontem časové platnosti územního plánu se stanovuje rok 2010.

Čl. III
Uložení územního plánu

Územní plán města Chrastavy, schválený usnesením Městského zastupitelstva v Chrastavě dne 26. října 1998 včetně změny č. I schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 23. září 2002, změny č. II a III schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 29. srpna 2005 a změny č. IV. schváleného územního plánu města Chrastavy, schválené usnesením Zastupitelstva města Chrastava dne 19. června 2006, je uložen na Městském úřadě v Chrastavě, Magistrátu města Liberec, OŽP a na Krajském úřadě Libereckého kraje.

Čl. IV
Zrušující ustanovení

Územní plán města Chrastavy, jehož závazná část se touto vyhláškou vyhlašuje, nahrazuje územní plán sídelního útvaru města Chrastavy, který byl schválen dne 29. 12. 1986 plenárním zasedáním ONV v Liberci včetně změny a doplnění, schváleného usnesením Městského zastupitelstva v Chrastavě dne 3. 10. 1994 a jehož závazná část byla vyhlášena dne 17. října 1994. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2005 ze dne 29. srpna 2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy včetně změn č. I, II a III, která nabyla účinnosti dnem 15. září 2005.

Čl. V
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilař - místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Chrastavy č. 3/2006 ze dne 19. června 2006, kterou se vyhlašuje
závazná část územního plánu města Chrastavy

Závazná část územního plánu města Chrastavy

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

I.
Rozsah platnosti

Územní plán města Chrastavy platí pro územní obvod města Chrastavy vymezený katastrálními územími Chrastava I, Chrastava II, Horní Chrastava, Dolní Chrastava, Andělská Hora, Horní Vítkov, Dolní Vítkov.

II.
Vymezení pojmů

1. Závazné regulativy jsou:
a) zásady pro uspořádání území
b) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

2. Zastavitelné území tvoří dále uvedené plochy zastavěné a určené k zastavění, které jsou celkově ohraničeny jako urbanizační zóna:
a) území pro bydlení
b)území smíšené centrálního typu
c) území pro občanskou vybavenost
d) území sportovně rekreační
e) území městské zeleně
f) území čisté a nečisté výroby
g) území zemědělské výroby
h) území pro technickou a dopravní vybavenost
i) území dopravních ploch a komunikací

Charakteristika a vymezení těchto území je provedeno ve výkresech 1 – Komplexní urbanistický návrh a 2 – Doprava a regulace v kapitole Urbanistická struktura průvodní zprávy územního plánu.

3. Nezastavitelné území tvoří ostatní pozemky se sporadickou zástavbou, které nejsou určeny k zastavění a jsou umístěny vně urbanizační zóny, jsou to:
a) území zemědělského půdního fondu
b) území lesní půdy
c) vodní plochy území rozptýlené nelesní zeleně
d) ostatní území mimo zastavění

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou těch, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikacích, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy
III.

 1. Město Chrastava se bude rozvíjet jako samostatný souvisle urbanizovaný, ale prostorově oddělený celek s četnými funkčními vazbami na město Liberec a s vyváženým zastoupením urbanistických funkcí.
 2. Ve volné krajině kolem města ani v jeho zájmovém území daném katastrálními územími, vedenými v článku I. nebudou vytvářena nová sídla nebo samoty, venkovská sídla budou funkčně napojena na jádrový sídelní útvar, nebudou však prostorově spojena.

IV.
Funkční uspořádání území

 1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých území a ploch je vymezeno ve výkresu 1 – Komplexní urbanistický návrh.
 2. Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních zón, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a § 102 odst. 3 stavebního zákona).
 3. Umisťování a povolování staveb zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.
 4. Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech polyfunkčních zónách a na plochách občanského vybavení a rekreace, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

V.
Funkční zóny

 1. Prostor řešený územním plánem se člení na jednotlivé funkční plochy (znázorněné graficky ve výkresu 1 – Komplexní urbanistický návrh), které tvoří jednotlivá urbanizovaná území.
 2. Charakteristiky funkčních ploch včetně funkčních náplní a základních prostorových parametrů jsou uvedeny v kapitole Urbanistická struktura průvodní zprávy územního plánu.

VI.
Prostorové uspořádání

 1. Základní funkční a prostorové regulativy pro urbanistické bloky jsou znázorněny ve výkresu 2 – Doprava a regulace v kapitole Urbanistická struktura průvodní zprávy územního plánu.
 2. V obytných územích je třeba zachovat stávající charakter zástavby, výšky nově umisťovaných RD nesmí překročit v zónách příměstského charakteru 2 np resp. zónách venkovského charakteru 1 np s podkrovím, při nepřípustnosti plochých střech. Pro obytné domy se připouští 4 np s podkrovím. U všech novostaveb musí být odstavení vozidel řešeno přednostně v rámci objektu.
 3. V územích občanského vybavení, sportu a výrobních aktivit nesmí výšky novostaveb překročit 2 np s podkrovím nebo s ohledem na speciální charakter objektů 12 m (s výjimkou objektů, na něž se vztahují regulační podmínky, vyplývající ze schváleného regulačního plánu – ÚPCZ Chrastava).
 4. V územích zemědělské výroby nesmí výšky novostaveb překročit 1 np s podkrovím a nepřipouští se ploché střechy.
 5. Území stávajících samot (mimo vymezené urbanizované zóny) nesmí být rozšiřováno.

VII.
Uspořádání dopravy

 1. Stávající plochy pro stavbu drah a na dráze jsou v rozsahu ke dni schválení územního plánu neměnné, doplněny o navržené zdvojkolejnění dle výkresu 2 – Doprava a regulace.
 2. Ve stávající silniční síti se dle výkresů 1, 2 provedou tyto hlavní změny a úpravy:
 1. Pro odstavení a garážování motorových vozidel jsou vyznačeny plochy ve výkr. 2 – Doprava a regulace, přednostně je řešena situace centrální zóny a sídliště Střelecký vrch. Veškerá nová výstavba řeší parkování na vlastních pozemcích a garážování přednostně ve vlastních objektech.
 2. Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí být umisťovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení.

VIII.
Uspořádání a limity technického vybavení

 1. Rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení je zakreslen ve výkresech 1, 4, 5, 6 územního plánu.
 2. Elektrická energie je do řešeného území dodávána z nadřazené soustavy velmi vysokého napětí z RZ 110/22 kV Hrádek nad Nisou na úrovni 22 kV venkovními vedeními.
 3. Rozšiřování plynovodní sítě bude prováděno v zastavěné části dle zpracovaného generelu plynofikace i nad jeho rámec dle územního plánu tak, aby stávající plošné zdroje tepla byly maximálně plynofikovány a individuální zdroje byly plynofikovány s alternativou přímotopného elektrického vytápění v kombinaci se spalováním dřeva ve venkovských částech.
 4. Poštovní a telekomunikační služby budou i při zkapacitnění zajišťovány ve stávajícím objektu pošty. Umístění dálkových telekomunikačních kabelů je neměnné.
 5. Zásobování pitnou vodou Chrastavy bude zajišťováno z propojeného systému veřejného vodovodu napojeného na kapacitní zdroje.
 6. Likvidace odpadních vod v Chrastavě bude zajišťována dostatečně kapacitní centrální ČOV, na níž se napojí nově budovaná síť stok, okrajové části budou řešeny individuálně.

IX.
Místní systém ekologické stability

 1. Místní územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresech 1, 2, 3 územního plánu a je jeho závaznou částí.
 2. Plochy, tvořící součásti biocenter, biokoridorů a interakčních prvků zahrnuté do území jiných funkcí než zeleně, jsou nezastavitelné a budou upraveny podle detailní dokumentace.

X.
Ostatní limity využití území a další omezení

 1. Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:
 1. Rozsah ochranných pásem výrobních areálů bude stanoven územním rozhodnutím, které bude obsahovat limity a další podmínky pro využití dotčeného území.
 2. Dále je třeba respektovat podmínky dalších limitujících faktorů:

ČÁST TŘETÍ

Plochy pro veřejně prospěšné stavby
XI.

 1. Nově navrhované plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu 2 a 3 územního plánu a výkresu vymezení veřejně prospěšných staveb I., II, III., a IV. změny schváleného územního plánu města Chrastavy.
 2. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemku nebo staveb podle § 108, odst. 2 písmeno a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiných způsobem.

XII.
Seznam veřejně prospěšných staveb vymezených v závazné části územního plánu města Chrastava

Dále uvedené stavby jsou umístěny na plochách vyznačených na výkresu 2 a 3 územního plánu a výkresu vymezení veřejně prospěšných staveb změny č. I schváleného územního plánu města Chrastavy (s výjimkou podzemních liniových vedení inženýrských sítí) a uváděny v souladu s číslováním těchto výkresů.

Veřejně prospěšné stavby bydlení a občanské vybavenosti:
12 – Rozšíření sportovního areálu TJ Spartak
35 – Rozšíření areálu koupaliště
62 – Sportovně rekreační plocha pro západní sektor
145 – Sportovně rekreační plocha (smíšená) pro Dolní Vítkov
146 – Občanská vybavenost Dolní Vítkov
148 – Občanská vybavenost Dolní Vítkov
Veřejně prospěšné dopravní stavby:
5 – Přeložka silnice III/27250 východně náměstí 1. máje
8 – Přeložka silnice II/592 na severní břeh Jeřice
9 – Veřejné parkoviště u secesního mostu
15 – Pěší a cyklistická stezka po jižním břehu Jeřice včetně lávky
19 – Rekonstrukce Nádražní a Pobřežní ulice včetně propojení novým mostem
23 – Pěší nástup do podchodu pod rychlostní komunikací
30 – Komunikační spojka Vítkovská – Školní
75 – Pěší nástup k lyžařskému vleku z Andělohorské
80 – Zkapacitnění průtahu I/13
81a – Peáž rychlostní komunikace R 35
84 – Rekonstrukce přednádražního prostoru
l87 – Veřejné parkoviště pod mostem I/13 120 – Zkapacitnění průtahu I/13
122 – Cyklistická stezka od křižovatky u obalovny
Veřejně prospěšné stavby výroby a technické vybavenosti:
74 – Reorganizace a dopravní napojení areálu u nádraží
– Výstavba centrální ČOV ve stávajícím areálu
Dále jsou za veřejně prospěšné stavby považovány veškeré hlavní řady inženýrských sítí a s nimi související zařízení:


Související:

Územní plán města Chrastavy - mapy ve formátu pdf