Vinšinas tumenge lačho ďives pre Chrastavakere internetova seri

 

Kerďam vaš tumenge o vebova seri pal o foros Chrastava andre romaňi čhib. Pre kale vebova seri kamas te phenel kole dženenge, so vakeren romanes, zakladna informaciji pal e historija amare forostar, so hin andre Čechiko republika pro severozapados.

O Michael Canov – o starostas

Andal čechiko čhib prethode: e Jindra Marešovo the o Jan Ort


E historija le foroskeriLa Chrastavakeri historija hiňi bari the barvaľi. Peršo genas pal o foros andre kňiška andal o berš 1352, so hiňi pal oda sar pes poťinenas o desatki. O foros odoj vičinenas Cratzauia. Vaš oda šaj amenge gondoľinas hoj akor imar sas e Chrastava baro foros. Mek the bareder le Libercistar, so hin pašal. O foros chudňa te barol andre peršo jepaš 13. šelberšestar. Akor o čechiko kraľis Přemysl Otakar II vičinďa le nipen andal o pašutne thema, kaj te aven te bešel paš e hraňica, kaj akor o nipi mek na dživenas O kraľis kamelas, kaj te lačharen o phuv the o them. Chrastavate avle jekbuter o baňika andal e Pirna so hin adaďives andre Sasko. Pro than kaj sas peršo o lužicko-srbska gava (na džanas či oda hin čačipen) zathode o foros the chudne odoj te chanel o trasta, sar hin charkum (mňeďos), cinos, olovos, rup, trast the but aver.

Mek paš o Husiti chudle Chrastavatar te phirel spanilé jízdy, sar pes phenelas. Upral o foros, pre kajso cikneder heďocis sas o kaštuno kašťiľis so sas le Mikulašiskero andal o Kajšperk. Jov kamelas kaj te avel les vareso kalestar, hoj pal dojekh sera sas o mariben u peskere slugadženca phirlas te čorkerel andre Lužica, so sas pašal. O slugadža andal o Šestiměstí arade oda kašťiľis andro berš 1433. O Šestiměstí sas slugadžipnaskero the bikenavibnaskero jekhetaňiben khatar šov fora - Kamenz, Löbau, Bautzen, Zittau, Görlitz the Lubań. Avka sar the o kašťiľis sas rozmardo calo foros, the e khangeri the e radňica. Paľis sas o foros čoro, o nipi denaškerenas het, the pre bare dešberša odoj na džanas aňi o bikenavibena aňi aver buťa.

16. dži 17. šelberšeste mušinenas o Chrastavakere te rodel vareso aver sar peske te zarodel, sostar te dživel. Andro heďi imar našťi chanenas, na sas odoj imar o trasta. Avka zathode perša manufakturi - ajse cikne tovarňici andro khera. Kerenas odoj o patave (o latki) so šaj lendar sivenas o renti the aver. Avka chudňa o bikenaviben le patavenca. Oda sas andro berš 1815, kana ačhade perši tovarňa - le Pollackoskeri. Sas odoj, kaj adaďives hin e bar paš e khangeri. Tel jekh šelberš sas Chrastavate imar buter sar deš kajse tovarňi pro patave.

Andro berš 1855 e Chrastava ačhiľa okresnone foroske the andro berš 1859 sas odoj phundraďi e železňica Žitavatar dži Liberciste. Vaš oda akor chudňa Chrastavate te barol o kulturno dživipen, the o prumislos. Andro foros sas zathode vajkeci jekhetaňibena le manušenca, so rado kerenas chočsave veci. Khatar e Chrastava sas but karčmici, kaj phirenas o nipi so avenas pro vileti the but aver. Andro berš 1870 odoj chudňa te kerel okresno sudos.

Pal o Mňichovsko dovakeriben (Mnichovská dohoda) ile o kotor le čechikone themestar - o Sudeti. Charastava sas andro Sudeti, u vaš oda ačhiľa andre Trito Riša (Třetí Říše). Kavka sar the andre aver kajse fori, the Chrastavate, andre tovarňa Spreewark (nadur la mašinengera staňicatar), chudne te kerel granati the aver zbraňi. Andre tovarňa kernas jekbuter o andrephandle, paľis kole džene, so sas andro totální nasazení, sar pes phenelas, the o džuvľija andal o koncentračno taboris, so sas nadur. Dži adaďives šaj arakhen pro heďos upral e tovarňa o kotora la lanovkatar, so laha anenas bibachtale jepaš-kerde sersami andro detašovana thana kaj len prikerenas. Šaj odoj arakhen the but trastune kotora, pre bacht lendar imar na kerde municijia. Imar našťi kerde, bo 9. majoste 1945 avle Chrastavate o rusika tanki u kerde (bijo mariben) agor ole maribnaske, so sas jekgoreder andre manušengeri historija. Ňiko našťi rachinel, keci džene sas andro mariben tele marde the murdarde.

O bibachtaľipena agorisaľile ča kamukeri. O Čechi, so avenas pale andro Sudeti, jekhetane ole manušenca so jilestar ňenavidzinenas le Ňemcen, demade andro foros u marenas kaľarenas u tele marenas le Ňemcen, so adaj dživenas. Kavka chudne o Čechi te bičhavel het le Ňemcen so dživenas pro Čechi paš e hraňica. Jekgoreder kerenas le Ňemcenca anglunes, kana oda savoro chudelas. Le Ňemcenge pre kada pasinel jekh lav – Vertreibung (avritradňipen).

Chrastavate sas mek anglo mariben 8000 džene, kajča andro berš 1948 imar ča 3000 džene. Oda sas nalačho vaš o foros, mek sar adoj avle but džene bijo tajsutne ďivesa, so kamenas te lel kole thanestar so jekbuter ča vaš peske. Maškar o berša 1948 - 1989, tel o lole čercheňa, o nipi, so adaj dživenas, našťi ľikerenas pengere neve sikhľipena, so chudne te ľikerel takoj pal e vojna. Vaš oda adaj pro agor 80. berša ačhiľa ča šivo, avrimardo foros bijo tajsutne ďivesa.

Savoro ačhiľa feder sar chudne 90. berša, pal e Sametovo revolucija. Pro foros chudne te kerel o nipi, so kamenas te kerel vaš e Chrastava so jekbuter, kaj te avel andro foros savoro so odoj majinel te avel, kaj te aven odoj šukar thanora, kaj pes te ľikeren odoj neve sikhľipena, kaj te avel e Chrastava čačikano foros le lačhe manušenca. Oda sas pharo drom u sas the mek avena pre leste but nalačhipena. Sako, ko dživel Chrastavate, korkoro džanel, keci buťi imar kerďam u so mek mušinas te kerel.Khera, so ačhavahas u prikerahas pal o berš 2002

O khera la pečovaťelskona službaha30. septembriste 2003, ftorkone, paťivaha phundraďam pre Turpišoskero drom nevo kher vaš kola džene, so kampel lendar te bajinel. Kerďam odoj trin maj stejnaka khera. Andre hin 41 cikne kherora, kaj šaj kola džene bešen.E jidelňa andre škola


E jidelňa sas andro kher, kaj mek angl’oda sas lovengero kher. Sas cikňi the nalačhi. Na sas odoj but stolki kaj te bešel u sas odoj problemi le cikne čhavorenca. Mek odoj sas nalačhe budara u na sas kaj te thovel o renti. O čhavore mušinenas but te užarel medik chudne o chaben the andre kuchňa pes phares tavelas. Avka oda sas maj 50 berš. La nevona jidelňaha sas takoj savoro feder. Chrastavate la ačhavenas maškar o berša 2003 the 2005.


Prikerďi radňica


25. majoste 2005
, sar ke amende avľa te dikhel o prezidentos o Václav Klaus, paťivaha phundraďam prikerďi radňica, so hin pro pľacos 1. máje. Oka ďives the paľis mek 4. juloste 2005, kana sas Chrastavakere inepi, o nipi šaj avenas te dikhel andre. Šaj dihkenas andro kher, kaj kerela buťi o starostas, leskero zaačhado, le foroskero urados the le foroskere žandara. Ko odoj avľa, šaj dikhelas so le khereha kerďam, mušinďa te phenel, hoj o kher hin but prikerdo the šaj avas pre leste barikane. Aľe šaj the phučas, kana chudela te avel o kher kajso sar majinel te avel – peršes vaš o nipi, phundrado savore dženenge.E zakladno školaO kher, kaj hin e škola, hin pro pľacos 1. máje. Ačhade les andro berš 1881 u maškar o berša 2007 the 2008 les prikerenas. Akana amen hin igen šukar škola le modernone trjedenca. O učiteľa odoj rado sikhľaren u o čhavore odoj rado sikhľon.


 

Čechiko škola pal 90 berš andro nevo
-
Materinsko škola andre Revolučno ulica hiňi prikerďi1919 – imar ča paru čhon pal oda so sas zathodo Československo, hiňi Chrastavate kerďi čechiko škola vaš e čechiko minorita so adaj dživelas. O khera kaj sas o školi - pro pľacos the paš e khangeri – mek terďon, aľe phiren odoj ča ňemcika čhavore. Čechiko škola hin andro kher pre Vitkovsko uľica, aľe vaš e škola hino igen nalačho. O učiťeľis – o Bohumil Honsa – kamel te chudel vareso feder perdal o čechika čhavore.

1923 – O Bohumil Honsa chudňa so kamelas. Pomožinďa leske the čechiko spisovateľis o Karel Václav Rais. Jekhetane bičhade o ľil andro československo parlamentos, so sas akor. Paľis imar o ministerstvi kerde projektos a dine o love pre peršo Čechiko škola Chrastavate. Odoj pen paľis arakhena o Chrastavakere Čechi. Sar pisinďa andro Bulletin the o Ivan Vydra.: „Del pes andro čačipen te phenel, hoj e Čechiko škola obecno hin peršo so dičhol avri so kerde o Čechi Chrastavate pal bari historija so sas maj calo ňamciko.“

Pal o mariben avile o čechika sikhľuvne andro khera pro pľacos the paš e khangeri u koda kher ačhiľa sar e maťersko škola. Aľe o kher furt džalas tele, aňi imar na sas mištes vibavimen. Te avile pre kontrola pal e higijena, ta mušinde pestar te kerel koren, kaj te na mušinen e školka te phandel. O foros kamelas kaleha vareso te kerel, ta pisinďa projektos pro prikeriben.

Andro berš 2013 pes calkom prikerdo kher andre Revolučno uľica paťivaha phundravel. Pro kher hin pale pisimen Česká škola 1923 („e Čechiko škola 1923“), kavka sar sas the andro berš 1923. Perširaz pal o Mňichovos, so čhinďa tele paťiv the čhiďa e Chrastava tel e zor la Tritona Rišatar. Imar pre duvareste sas pro kher avri učharďi the e deska le Bohumiloske Honsaske (peršes sas kada mek angle rekonstrukcija andro berš 2009, sar prikerenas o kher, ta la ile tele ta akanakes sas avriučharďi pre duvareste, le učiťeľiske le Honsaske kampel te del paťiv).

 

Sigutňi povodňa 7. augostos 2010Pre kajse dara so sas Chrastavate 7. augostoste andro berš 2010 ňiko na bisterela. O povodňi so rozmarde lačho kotor amare forostar sas jekbareder andre Chrastavakeri historija. Pal kada kalo ačhiben chudne chočsar te pomožinel o nipi na ča pal calo Čechiko republika, aľe the pal aver štati. Jekbuter pal e Ňamciko, Polčiko, Švedsko the Vietnamos. The but Chrastavakere pomožinkernas le susedenge, savenge kampelas. Aňi pes na del te paťal kaleske sar but pomožinďa e armada, o hasiči, o zdravotňika, o žandara.

Pal o povodňi pes chudňa te prikerel. But rozmarde khera sas calkom arade the pre kada than sas ačhade neve. Aver khera sas prikerde. Pale sas kerde o droma, prikerde o koriti so džal o paňi. O prikeribena sas poťimen kole lovendar so bičhade o nipi the so diňa mek o štatos. Savoro jekhetane molas jepaš milijarda koruni.O Roma ChrastavateO phure leperen, hoj o Roma Chrastavate dživen pal o 60. berša. Imar but berš dživen calkom sar o gadže, šaj phenas, hoj but lendar hine starousedlika. But lendar phiren the pro akciji so kerel o foros, jekbuter pre kola športova. Pro angluno agor beršeste 2016 pes dochudňa peršo Rom, o Oto Varadi, ke foroskere žandara. Savore dženendar hin Roma Chrastavate pandž percenti.

Chrastavate, 11. februariste 2016