Czech POINT

 
Czech POINT v Chrastavě:
:: Co je Czech POINT
:: Katastr nemovitostí
:: Obchodní rejstřík
:: Živnostenský rejstřík
:: Rejstřík trestů
:: Rejstřík bodového hodnocení řidičů
:: Autorizovaná konverze dokumentů
:: Czech-POINT oslavil 1. narozeniny
 
:: Katastr nemovitostí
Kde:
Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydává Městský úřad v Chrastavě na odboru výstavby a územní správy (č. dveří 301)
Co potřebujete:
Údaje o nemovitosti, k níž požadujete výpis: katastrální území, číslo parcely nebo číslo popisné/evidenční 
Kolik  zaplatíte:
100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
Komu může být vydán:
Rejstřík je ze zákona veřejný, k vydání stačí zaplatit správní poplatek
Informace on-line:
Pokud nepotřebujete ověřený výpis a stačí vám informace z registru, nemusíte na úřad, můžete zde využít 
Nahlížení do katastru nemovitostí
  
::  Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík
Kde:
Ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku vydává Městský úřad v Chrastavě na sekretariátu (č. dveří 201)
Co potřebujete:
IČO organizace, k níž požadujete výpis
Kolik  zaplatíte:
100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
Komu může být vydán:
Rejstříky jsou ze zákona veřejné, k vydání stačí zaplatit správní poplatek
Informace on-line:
Pokud nepotřebujete ověřený výpis a stačí vám informace z registru, nemusíte na úřad, můžete zde využít 
Hledání v obchodním rejstříku
Hledání v živnostenském rejstříku
   
::  Autorizovaná konverze dokumentů
Autorizovaná konverze je:
• úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
• úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze...více
  Kde:
  Matrika (č. dveří 204 a 203)
Kolik  zaplatíte:
Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.
   
::  Rejstřík trestů
Kde:
Výpisy z rejstříku trestů můžete v Chrastavě získat na matrice (č. dveří 204 a 203), v nepřítomnosti zastupuje sekretariát (č. dveří 201). 
Co potřebujete:
Platný doklad totožnosti
Kolik  zaplatíte:
100 Kč za každou stránku výpisu
Komu může být vydán:
Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis bude vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a který se prokáže platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek
   
::  Rejstřík bodového hodnocení řidičů
Kde:
Výpisy z rejstříku bodového hodnocení řidičů můžete v Chrastavě získat na matrice (č. dveří 204 a 203), v nepřítomnosti zastupuje sekretariát (č. dveří 201). 
Co potřebujete:
Platný doklad totožnosti
Kolik  zaplatíte:
100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
Komu může být vydán:
Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis bude vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a který se prokáže platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek
  
::  Co je Czech POINT
Czech POINT v Chrastavě – pro výpisy nemusíte jezdit do Liberce
 
  Městský úřad v Chrastavě je jedním z několika úřadů v České republice, které svým občanům začaly poskytovat již od roku 2007, před zavedením systému Czech Point, novou službu – ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku.

Pro občana to znamená, že nemusí jezdit do Liberce na Katastrální úřad (nebo v případě dalších rejstříků žádat úřady, které vedou příslušné evidence), aby zde získal výpis z rejstříku, ale stačí mu přijít na městský úřad v Chrastavě, kde potřebnou listinu dostane také. Největší zájem byl zatím o výpisy z katastru nemovitostí, menší o výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.

Výpisy z katastru nemovitostí můžete v Chrastavě získat na odboru výstavby a územní správy (č. dveří 301), výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku na sekretariátu (č. dveří 201). Cena za výpis je daná zákonem o správních poplatcích a byla stanovená v roce 2007 na 50 Kč za každou stranu. Od roku 2008 platí novela zákona, která stanovuje poplatek za první stranu na 100 Kč, za každou další stranu se platí 50 Kč.

V roce 2008 se Chrastava zapojila do systému Czech POINT, který by měl občanům ještě více usnadnit získání potřebných dokladů. Rozšiřuje se počet úřadů, které budou občanům nabízet uvedené služby, v roce 2008 by to měly být všechny úřady s matrikou. Systém se také rozšiřuje o výpis z rejstříku trestů, ten je v Chrastavě k dispozici od 1.2.2008.

Od 1. 2. 2009 je k dispozici též rejstřík bodového hodnocení osob z registru řidičů.

Ve výhledu je postupné rozšíření služeb systému Czech POINT, jehož cílem je vytvořit pro občany službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT by měl přinést značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 


::  Czech-POINT slaví 1. narozeniny