Domy s pečovatelskou službou

DPSDPS

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o občany, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující - např. topí pevnými palivy (což je fyzicky náročné), bydlí v patře v domě bez výtahu, mají generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v jednom bytě je psychicky neúnosné; jejich byt je nadměrný či se cítí osaměle a izolovaně a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé úkony pečovatelskou službou.

Nájemcem bytu v domě s pečovatelskou službou se může stát žadatel, který splňuje pravidla pro umísťování žadatelů do Domu s pečovatelskou službou dle čl. III. těchto pravidel. Nájemní smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou. V rámci DPS má bydlení klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě, je zde zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými problémy. Mají možnost scházet se v rámci klubové činnosti a aktivně dle svých možností trávit svůj volný čas. Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb - větší nákup, úklid bytu, osobní hygienu, přípravu obědu, běžné pochůzky. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.

Pravidla pro poskytování nájmu bytu

Organizační a provozní řád domů s pečovatelskou službou:
DPS Bílokostelecká ul.
DPS Turpišova ul.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O bydlení v DPS může požádat poživatel starobního či invalidního důchodu, jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život. Musí se jednat zpravidla o občana s trvalým bydlištěm na území města Chrastavy po dobu nejméně 1 roku, s výjimkou občanů obcí Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou , Kryštofovo Údolí a Mníšek, kde jsou uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení bydlení v DPS

Podmínkou pro bydlení v domě s pečovatelskou službou je podání žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS.O uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou rozhoduje rada města podle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě návrhu bytové a sociální komise a doporučujícího stanoviska obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou dispozici

Žádost je k dispozici na odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava, nebo na této stránce lze stáhnout zde je možné stáhnout. Její součástí je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění v DPS.

Žádost o poskytnutí nájmu v DPS

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty dány nejsou, neboť umísťování je dáno kapacitou jednotlivých zařízení. Při poskytnutí nájmu bytu v DPS se vychází zejména z naléhavosti konkrétní sociální situace tj. :kvalita bydlení ( např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela, byt ve vyšším patře bez výtahu), zdravotní stav, věk a sociální poměry odůvodňující poskytování pečovatelské služby, osobám, které jsou již v důchodovém věku, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné zhoršování zdravotního stavu , dále dostupnost služeb a lékaře.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře. Kromě platného OP je nutno předložit také poslední důchodový výměr. Očekávána je součinnost žadatele v tom směru, že sociální pracovnice provádí u žadatele sociální šetření v domácnosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje při poskytování nájmu bytu v DPS

Vychází se ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, závazné jsou pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a bytových náhrad schválených radou města. Smlouva o nájmu bytu je uzavřena dle z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována těžce zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči.

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich domácnostech včetně domácnosti v domech s pečovatelskou službou, v zařízeních pečovatelské služby.

Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků, podle cenového sazebníku schváleného radou města. Stanovené ceny jednotlivých úkonů vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn.

Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě

Pro správné a bez zbytečných průtahů probíhající řízení musí občan žádající o službu sociální péče učinit následující kroky:

 A)Podat žádost o pečovatelskou službu s vlastnoručním podpisem žadatele, event. jeho zákonného zástupce ( na předepsaném tiskopise) .

 B) Pro posouzení sociální situace žadatele doložit:

- platný doklad totožnosti (u cizinců povolení k trvalému pobytu),
- platný důchodový výměr,
- náklady spojené s bydlením
- vyjádření ošetřujícího lékaře,
- v případě, že žadatel žádá o zproštění od platby, doklad potvrzující skutečnost umožňující toto zproštění.

Kontaktní osoba: Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava, telefon: 482 363 825, 607 738 350.

Standardy kvality sociálních služeb

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v DPS Chrastava

Provozní řád pečovatelské služby