Historie odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava

Vracíme se zpět do roku 1989, kdy Městský úřad v Chrastavě byl Městským národním výborem. Nynější odbor se nazýval správní odbor, vedoucí byla paní Hana Šormová. Pod tento odbor spadaly tyto správní činnosti : matrika, evidence obyvatel, hospodaření s byty, kultura, školství , zdravotnictví, úsek zásobování, obchodu, cestovního ruchu, povolování služeb poskytovaných občany, sociální péče, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. V roce 1991 byl odbor přejmenován na odbor pro záležitosti občanů Městského úřadu v Chrastavě a vedoucí byla jmenována paní Jiřina Flemingová, která na tomto odboru působila do 31. 1. 2000, kdy odešla do důchodu. Na její místo nastoupila po absolvování výběrového řízení Ing. Radana Vejvodová, která zde pracovala od 1. 2. 2000 do 31. 12. 2000. Od 1. 1. 2001 byla jmenována vedoucí odboru paní Hana Urbanová, která v této funkci působí dodnes.

V roce 2003 přibyla městu Chrastava další činnost, a to pečovatelská služba pro občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, či ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Péči o takovéto osoby zajišťují dvě pečovatelky a jedna referentka pro pečovatelskou službu. Tuto službu město Chrastava převzalo od rušícího se Okresního ústavu sociálních služeb v Liberci. Péči o trojčata poskytuje pečovatelka na dohodu o pracovní činnosti. Chod klubu důchodců zabezpečuje paní Annelies Vrbová, úklid v domech s pečovatelskou službou vykonává uklizečka paní Helena Bitterlichová.

Odbor pro záležitosti občanů se zabýval těmito správními činnostmi :

- správní činnosti při poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi
- hospodaření s byty
- pečovatelská služba
- přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku
- rozhoduje o návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení
povinnosti obnovit předešlý stav (§ 5 občanského zákoníku) dle věcné příslušnosti
- pomáhá při aktualizaci webových stránek

Přehled vedoucích odboru, referentů a jejich činností, které jsou uvedeny níže:

Vedoucí odboru :
paní Hana Šormová – vedoucí správního odboru od 1. 7. 1985 – 31. 1. 1991, od 1. 4. 1974 – 30. 6. 1985 byla zaměstnána na MNV Chrastava jako matrikářka
paní Jiřina Flemingová – vedoucí odboru pro záležitosti občanů od 1. 2. 1991 – 31. 1. 2000...foto
paní Ing. Radana Vejvodová – vedoucí odboru pro záležitosti občanů od 1. 2. 2000 – 31. 12. 2000
paní Hana Urbanová – od 5. 3. 1990 – do 31. 12. 2000 referentka odboru, od 1. 1. 2001 dodnes vedoucí odboru pro záležitosti občanů ...foto

Referenti odboru :
paní Božena Mizerová – referent sociální péče – péče o rodinu a dítě a staré občany od 1. 9. 1988 – 31. 5. 1991
paní Helena Valdmanová – referent – matrika, evidence obyvatel od 1. 8. 1989 –  dosud , v roce 1999 uvedené činnosti spadly pod odbor kanceláře starosty...foto
paní Hana Matoušová – knihovnice Chrastava od 1. 12. 1968 – 31. 1. 2008, v roce 2001 práce knihovnice přešla pod společenský klub...foto
paní Dagmar Večerníková – referent sociální péče – péče o rodinu a dítě od 16. 12. 1991 –  28. 2. 1993
pan Zdeněk Burkoň – referent sociální péče od 1. 6. 1992 – 20. 12. 1992
paní Eva Krausová – referent sociální péče od 3. 6. 1991 – 31. 10. 1996
paní Libuše Palečková ( dříve Glatzová, Heranová) od roku 11. 1. 1993 – 31. 10. 2018...foto
pan Čestmír Krček – referent sociální péče od 1. 5. 1993 – 15. 11. 1995
pan Radek Dostál – referent přestupkové agendy od 1. 1. 1997 –  31. 3. 2001
pan Jan Lachman – referent přestupkové agendy od 1. 4. 2001 –  31. 10. 2002
pan Martin Sluka – referent přestupkové agendy od 10. 12. 2002 – 31. 3. 2008...foto
paní Jaroslava Bartošová – referent sociální péče od 1. 4. 2001 –  dodnes...foto
paní Martina Bohatová –sociální pracovnice od 1. 4. 2008 – 31. 12. 2011...foto
paní Mgr. Věra Smolová – referent pečovatelské služby od 3. 2. 2003 – v průběhu byla na rodičovské dovolené ukončila pracovní poměr ke dni 31. 12. 2011...foto
paní Jana Čermáková – referent pečovatelské služby od 1. 8. 2005 –  31. 12. 2008, zástup za paní Věru Smolovou, která byla v této době na rodičovské dovolené...foto
paní Jana Ulrichová – pečovatelka od 1. 7. 2003 – dodnes...foto
paní Soňa Svobodová – pečovatelka od 1. 9. 2003 – 31. 8. 2007...foto
paní Simona Králová – pečovatelka od 1. 11. 2007 – 31. 5. 2012...foto
paní Helena Bitterlichová – uklizečka a hospodyňka v domě s pečovatelskou službou od 1.12.1999 – 31.5.2010...foto
paní Milada Vaverová – pečovatelka pro trojčata od 27. 7. 2006 – 30. 4. 2010
paní Annelies Vrbová – řídí klub důchodců, každoročně je uzavřena dohoda o pracovní činnosti , kterou ukončila k 31. 3. 2013
pan Karel Pokorný – referent přestupkové agendy od 1. 5. 2008 – dodnes...foto
paní Vlasta Stehlíková – pečovatelka od 20. 8. 2012 – dodnes...foto
paní Lenka Loudová – pečovatelka od 25. 1. 2016 – dodnes...foto
paní Bc. Kristýna Mudrá – sociální pracovník pečovatelské služby od 1. 3. 2012 – 31. 12. 2015...foto
paní Bc. Eva Štrosnerová – sociální pracovník pečovatelské služby od 1. 6. 2016 – 31. 8. 2016...foto
paní Zdeňka Hrušková – referent pečovatelské služby od 1. 3. 2016 – 31. 7. 2016...foto
paní Jana Eichlerová – řídí klub důchodců –Pohoda v Bílokostelecké ulici a Trojlístek v Turpišově ulici od 9. 3. 2015 – dosud...foto
paní Bc. Helena Hannah Hrubešová – sociální pracovník pečovatelské služby od 5. 4. 2018 – dodnes...foto


Všichni referenti včetně vedoucí odboru mají složené zkoušky odborné způsobilosti a dále se pravidelně účastní odborných školení.

Současné složení zaměstnanců odboru pro záležitosti občanů:

Hana Urbanová vedoucí odboru...foto
Karel Pokorný – přestupkový referent...foto
Bc. Jaroslava Bartošová – sociální pracovník...foto
Bc. Helena Hannah Hrubešová – sociální pracovník pečovatelské služby...foto
Jana Ulrichová – pečovatelka...foto
Lenka Loudová – pečovatelka...foto
Vlasta Stehlíková – pečovatelka...foto

Všichni referenti včetně vedoucí odboru mají složené zkoušky odborné způsobilosti a dále se pravidelně účastní odborných školení.

Správní činnosti odboru pro záležitosti občanů

na úseku sociálním aktivně vyhledává osoby , které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se v ní již nacházejí, vykonává funkci veřejného opatrovníka, zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci , rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu , zajišťuje pohřbení, pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem, vede evidenci žadatelů o byt, provádí aktualizaci žádostí, přijímá hlášenky volných bytů od správce, vede evidenci nájemních smluv k bytům, připravuje podklady pro jednání bytové a sociální komise, zajišťuje přípravu a sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města, vede evidenci žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, provádí šetření a předkládá stanoviska bytové a sociální komisi , vydává provozní řád pečovatelské služby a vnitřní předpisy pro pečovatelskou službu, provádí jednoduché ošetřovatelské úkony pečovatelského charakteru,uzavírá smlouvy o poskytování pečovatelské služby, vybírá úhrady za úkony pečovatelské služby, připravuje žádosti o dotace pro sociální služby, zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje i další přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům, vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí v územním obvodu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků.
 


Začátkem ledna 2010 Město Chrastava určilo jako spolupracující odbor pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava v rámci součinnosti dle § 140 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedené stavebním úřadem v Chrastavě, dle § 140 z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o vyklizení stavby č. p. 617, ulice Nádražní v Chrastavě. Během jednoho týdne došlo k vyklizení a umístění cca 250 osob, které byly ve výše zmíněním objektu „ KOVÁK“ ubytováni. Od této doby je budova prázdná.

V lednu 2012 došlo k řadě změn v sociální oblasti, ať už jde o výplatu sociálních dávek, příspěvku na péči či dávek pro osoby se zdravotním postižením. V platnost vstoupil nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převedl z městských a obecních úřadů na úřad práce.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Tyto dávky dosud vyplácely pověřené obecní úřady i pro občany okolních obcí.

Zpracovala: dne 14. 2. 2019, aktualizace 5. 4. 2019

Hana Urbanová , vedoucí OZO

Foto:

Původní kancelář zaměstnanců OZO

 

                                  

Současná kancelář referentů OZO

                                  

 

                                

  Současná kancelář vedoucí OZO