Město má nový kamerový dohlížecí systém

video Tv chrastava  mapa   

Město Chrastava se v roce 2018 na základě zpracované bezpečnostní analýzy (trestné činnosti a přestupkovosti) a dalšího posouzení bezpečnostní situace rozhodlo zřídit na území města „Městský kamerový dohlížecí systém“ (dále jen „MKDS“) se 6 kamerovými body ke sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti a ke zvýšení dohledu na bezpečnost ohrožené skupiny dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách. Těmi jsou náměstí 1. máje a okolí ZŠ, lokalita Pobřežní - Vítkovská, okolí PENNY, Liberecká - Střelecký Vrch, lokalita nádraží ČD.
Po vyhlášení Programu prevence kriminality ČR na rok 2019 město zpracovalo Plán prevence kriminality na léta 2019-2020 a do něj zařadilo i dílčí projekt „Chrastava – zřízení MKDS“.
Celý projekt byl plánován a zpracován s předpokládaným finančním podílem státu, tj. s využitím dotace ze státního rozpočtu, o jejímž přidělení rozhodovalo MV ČR na základě hodnocení předložené dokumentace projektu. K tomu bylo nutné zpracovat Žádost o přidělení dotace ze státního rozpočtu na uvedený projekt. Její součástí jsou mj. bezpečnostní analýzy, výsledky průzkumu pocitu bezpečí občanů, kladné vyjádření Policie ČR, strukturovaný popis projektu se stanovenými cíli a další.
Dokumentace projektu byla zpracovaná kvalitně a komise Libereckého kraje i Republikového výboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR rozhodla přidělit městu dotaci ze státního rozpočtu v maximální výši, tj. 1 mil. Kč, na zřízení městského kamerového systému se 6 KB a s řídícím pracovištěm u MP v předpokládané výši 1 mil. 553 tis. Kč.
Po splnění řady dalších úkolů, především k MVČR - odboru prevence kriminality a odboru programového financování, město vypsalo soutěž (vyhlásilo výběrové řízení) na dodavatele projektu. Byla vybrána fa TELMO, a.s.
Projekt byl úspěšně realizován a dílo bylo předáno dne 31. 10. 2019.
Řídící pracoviště MKDS s úložištěm dat je umístěno ve služebně Městské policie Chrastava, v budově MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1.
MKDS je provozován 24h denně, jsou nepřetržitě pořizovány a ukládány záznamy z jednotlivých kamerových bodů k případnému dohledání situací při řešení přestupků příp. trestné činnosti orgány policie nebo jiných orgánů činných v trestním řízení.
Nikdo jiný nemá právo vstupovat do řídící místnosti, popř. nakládat se záznamy z kamerových bodů a i to jen se svolením velitel MP nebo toho, kdo jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje.
V době, kdy MP nevykonává službu, dohlíží na provoz systému sloužící příslušník Obvodního oddělení policie Chrastava (OOP).
Správcem osobních údajů, tj. i s nakládáním se záznamy, je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Městská policie Chrastava.
Strážníci MP i příslušníci OOP Chrastava jsou proškoleni v obsluze zařízení i v povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích a situacích zjištěných kamerami případně uložených v záznamech.
Je zajištěno a zaručeno, že z kamerových bodů nelze shlížet do soukromí obyvatel města, jako jsou okna bytů, balkony, zahrady u rodinných domů a podobně. Technicky je to znemožněno.
Na všech přístupových komunikacích do města jsou umístěné informační tabule s oznámením, že území města je monitorováno MKDS.
MKDS lze využít i pro monitorování území při řešení některých krizových situací, např. povodní.
K zajištění a dodržení všech zásad a ustanovení zákonů je zpracovaný a schválený Provozní řád MKDS Chrastava.


Chrastava 20.11. 2019
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
Marcel Másílko, velitel MP

Městský kamerový systém

Městské kamerové systémy nejsou v našich končinách žádnou novinkou, a tak i město Chrastava se nyní může pochlubit nově zbudovaným kamerovým systémem. Občané města si již mohli všimnout upozorňovacích cedulí na vjezdech do obce, které o zřízení takového systému vhodně informují. A proč se vlastně takový systém zřizuje a kdo jej spravuje? Kamerové systémy všeobecně přispívají k prevenci kriminality v obci, ale jsou také výborným pomocníkem při objasňování jak přestupků, tak trestných činů. Pryč jsou časy analogových záznamů. Na řadě jsou digitální, které umožňují pořizovat záznamy v HD kvalitě a to i v noci. Což je samozřejmě velkým plusem pro další činnosti s tím spojené.

Městský kamerový systém spravuje Městská policie Chrastava, jakož i přístup, online nahlížení či stahování dat. Celá síť je vhodně zabezpečena proti ztrátě či úniku dat a riziko zneužití je tím pádem prakticky vyloučeno. V současnosti dohlíží kamery na frekventovaná veřejná prostranství a důležité dopravní uzly. Není ale vyloučeno, pakliže se systém osvědčí, že se jejich počet navýší.

Chrastava 7. 11. 2019

Jan Loučka, strážník MP