Volební program 2018 – 2022 – Starostové pro Liberecký kraj

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k posouzení náš volební program pro období 2018 – 2022, který se v případě našeho volebního úspěchu budeme snažit úspěšně splnit.
 


Obnova a údržba komunikací

1. Dosáhli jsme kompletní opravu všech krajských komunikací (jsou dle oficiálních statistik nejlepší v celém kraji). Budeme však o to pečlivěji dohlížet na jejich údržbu a spolupracovat v tomto s Libereckým krajem.

2. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a průběžných oprav místních komunikací včetně těch v okrajových částech. Mezi největší akce bude patřit ulice Bílokostelecká včetně navazujících komunikací Větrná a Polní.

3. Budeme usilovat nejen o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků, ale též o rozšíření chodníků (Vítkovská a Bílokostelecká ul. a další).
 

Školství

4. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj.

5. Budeme maximálně usilovat o zdárný průběh a dokončení rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici a usilovat o získání potřebné dotace i na rekonstrukci budovy v Revoluční ulici.

6. Podporujeme vznik střední školy v Chrastavě, konkrétně projekt Jednoty bratrské na vznik Střední sociální a pedagogické školy.

7. Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (dokončení výměny oken a dveří) a obnovit hřiště nad školou.
 


Kultura, sport a spolková činnost

8. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech města. Budeme usilovat i o jejich rozšíření či rekonstrukci. Budeme usilovat o vybudování hřiště u budovy školy ve Školní ulici a víceúčelové sportoviště (hokejbal, nohejbal, volejbal, florbal, v zimním období kluziště) na hasičské louce (místo po demolici „kulturáku“).

9. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale také v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a Vavřineckou pouť.

10. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Udržíme a v případě dobrých ekonomických výsledků navýšíme dotace pro sportovní a spolkovou činnost. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě Sportovec roku.

11. Zajistíme opravu vnějšího pláště včetně výměny oken u městského kina. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude realizováno kompletní rekonstrukce včetně vnitřního vybavení vzduchotechniky.

12. Postupně budeme realizovat přestavbu stávajícího koupaliště na volnočasový areál především pro rodiny s dětmi.

13. Budeme ve spolupráci s památkovým úřadem usilovat o zpřístupnění technické a kulturní památky, kterou je lednice náhonu bývalého mlýnu (v prostoru po demolici „Seppu“).
 

Bezpečnost (police a hasiči)

14. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu. A to i prostřednictvím kamerového systému, který zavedeme na vhodných místech. Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra a pořádat besedy jak v mateřských a základních školách, tak pro seniory o prevenci kriminality ve všech jejích podobách.

15. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti a rozšíření hasičského muzea. Budeme i nadále podporovat výchovu mladé generace dobrovolných hasičů. Podpořili jsme realizaci a nadále budeme podporovat provoz hasičské dráhy (u Jeřice).
 

Podpora sociálních služeb

16. Nadále budeme věnovat svou pozornost péči o seniory v Chrastavě. Budeme podporovat terénní služby pro seniory, kvalitní fungování domů s pečovatelskou službou a podpoříme domov pro seniory.
 

Veřejná doprava

17. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s.

18. Budeme spolupracovat na plánované kompletní rekonstrukci vlakového nádraží včetně budovy (se zachováním restaurace) a vybudováním nového podchodu až do průmyslové zóny.
 

Životní prostředí

19. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení objektů do kanalizační sítě ukončené čistírnou odpadních vod.

20. Budeme pokračovat v uplatňování dotačního programu „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města dle stávajících podmínek.

21. Budeme iniciovat vznik fondu „Za Chrastavu krásnější“, který by umožnil přispět na opravy fasád domů v historické části Chrastavy.

22. Budeme nadále pečovat o zeleň na městských pozemcích a pokračovat v zakládání nových alejí podél komunikací v extravilánu města včetně opravy drobných památek.

23. Další zkvalitňování služeb města v odpadovém hospodářství, rozšíření služeb sběrného dvora a míst na separovaný odpad.

24. Provedeme změnu využití části plochy uzavřené skládky odpadů Vítkov pro další potřeby města. Zpevnění plochy komunitní kompostárny a vytvoření kvalitního skladovacího prostoru stavebního materiálu a stavebních hmot pro potřeby města a jeho občanů.
 

Péče o městské objekty, podpora bydlení

25. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou.

26. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.

27. Připravujeme novou lokalitu na výstavbu cca 30 rodinných domků v Liberecké ulici (nad kotelnou).

28. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v Chrastavě „60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice případně její oddělené části 11 rodinných domů.

 

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města

29. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká.

30. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.
 

Otevřenost města a informovanost občanů

31. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra a facebooku, budeme nadále zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.

32. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř ¼stoletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany.
 

Deklarativní stanoviska

33. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními orgány).

34. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším dlouhodobým cílem, který se nám bohužel dosud nepodařilo splnit, je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší ubytovny hrůzy (Kováku).
 


V Chrastavě dne 17. dubna 2018