Škola ve Vítkově má novou čistírnu odpadních vod


Základní škola a Mateřská škola ve Vítkově se dočkala nové čistírny odpadních vod. Ta původní - disková, již vzhledem ke svému stáří neplnila svou funkci a proto bylo rozhodnuto o instalaci nové čistírny, která bude splňovat nejpřísnější požadavky na limity vypouštěných odpadních vod.
Nově čištění spočívá v rozkladu splaškových vod bakteriemi na vodu, kysličník uhličitý a dusík. Bakterie se pak shlukují do vloček, které po ukončení čištění rychle klesají ke dnu. Po dokončení čistícího procesu je pak čistá voda nad kalem vyčerpána z čistírny do vodoteče.
Celkové náklady akce činily 200 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu školy, město se na akci podílelo přípravou technické specifikace nové čistírny a odborným poradenstvím při realizaci.

V Chrastavě dne 9.11.2016

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM