Poděkování a bilance uplynulých čtyř let

Poděkování za spolupráci v uplynulém volebním období

Bilance za uplynulé volebním období

Pomalu, ale jistě končí čtyřleté období současné volené reprezentace města. Je na místě, abych se pokusil, byť jen heslovitě, vyjmenovat to podstatné, co se za poslední čtyři roky podařilo v našem krásném městečku zrealizovat.
V první řadě však chci zdůraznit, že úspěchy ale i neúspěchy města nebyly a nejsou zásluhou jedné jediné osoby stojící v čele města, ale i jeho zástupce, celé rady města a především celého zastupitelstva města. Jistě ne všechno se zrodilo ve 100% souhlasu, o některých záležitostech se vedly vášnivé debaty i spory, ale myslím si, že se po celé čtyřleté období jednalo kultivovaně a všem zastupitelům šlo o rozvoj našeho společného domova, našeho města.
A proto budu v tomto článku v první řadě především děkovat. Děkuji své zákonné zástupkyni paní místostarostce Zitě Václavíkové (Starostové pro Liberecký kraj), děkuji radním Karlu Žemličkovi, Ivanu Vydrovi (oba Občanská demokratická strana) a Šimonu Dvořákovi (Starostové pro Liberecký kraj), děkuji členům kontrolního výboru pod vedením Oldřicha Němce (Pro změnu v Chrastavě), děkuji členům finančního výboru pod vedením Aleše Trpišovského (Starostové pro Liberecký kraj), děkuji členům bytové komise pod vedením Petra Hartla (Občanská demokratická strana). Děkuji členům osadních výborů pod vedením Miroslava Balcara (Starostové pro Liberecký kraj) a Věry Čermákové (nečlen ZM). Děkuji všem dosud nejmenovaným členům Zastupitelstva města Chrastava: Petrovi Rozmajzlovi a Ingeborg Henzlové (oba Pro změnu v Chrastavě), Miloslavu Pilařovi, Miroslavu Pivoňkovi a Karlu Řehákovi (všichni Česká strana sociálně demokratická), Pavlovi Pěchovi a Miroslavu Stahoňovi (oba Komunistická strana Čech a Moravy) a Kateřině Rožcové, Markétě Sochorové a Ondřejovi Koutovi (všichni Starostové pro Liberecký kraj).
Bylo by však navýsost netaktní a především nepravdivé při této příležitosti nepoděkovat těm, bez nichž by jakákoli rozhodnutí Zastupitelstva města Chrastava nenašla naplnění a sice výkonnému aparátu Městského úřadu v Chrastavě pod vedením pana tajemníka Miroslava Chvály. Cením si na pracovnících Městského úřadu v Chrastavě jejich profesionality a především nasazení, kterými se snažili splnit veškerá zadání zastupitelských orgánů našeho města.
Závěrečné poděkování však patří těm, bez nichž by veškerá práce neměla smysl. A sice Vám, občanům našeho města. Děkuji všem těm, kteří se angažovali v nejrůznějších zájmových sdruženích a spolcích. Děkuji všem těm, se kterými jsme přišli během těch čtyř let do přímého kontaktu a kteří nás v zájmu věci třeba i tvrdě kritizovali. Děkuji všem těm, kteří jsou rádi, že v našem městečku žijí a kteří jsou na něj pyšní. Děkuji všem za společně prožité čtyři uplynulé roky.

A nyní již pokus o přehled investičních akcí, které se realizovaly v uplynulých čtyřech letech na katastru města Chrastava:

1) Popovodňové rekonstrukce:
a) Komunikace: Alšova, Mostní, Turpišova (včetně parkoviště), Malá Frýdlantská, Družstevní, Malá Nádražní, Pobřežní od „Kaprála“ k ČOV, od mostu „U komína“ směrem k Termálním lázním, U Nisy, u autobusového nádraží, Malá Nádražní, Bílokostelecká, dvě pobočné ul. z Frýdlantské (u Textilany), Sportovní, na Barandově, odbočka k MŠ Luční, odbočka v Dolním Vítkově, do okrajových částí Víska a Kolonka (v Andělské Hoře), krajské komunikace (od Kryštofova Údolí po Novou Ves, probíhá Vítkov)
b) Mosty a lávky: secesní most, most „U Komína“, u autobusového nádraží, Malá Frýdlantská, pět mostů ve Vítkově (u školy, dva u hřiště, u bývalé hospody, ve směru Sportovní ul.), čtyři lávky zvedací (ČOV, u „Kaprála“, u Malé Kostelní, u Führichova domu)
c) Chodníky: Nádražní, Žitavská, část nám. 1. máje, Bílokostelecká, Turpišova
d) Vodní díla: rybník u Sportovní ul. (bývalé koupaliště), opěrné zdi u ul. Luční, Sportovní a u školy Vítkov, akce Povodí Labe: obnova vodních toků (Jeřice, Lužická Nisa, Vítkovský potok) včetně opěrných zdí.
e) Obnovy sportovišť: hřiště „u Majby“, kuželna, akce fotbalového svazu: fotbalové hřiště (s finančním podílem města)
f) Ostatní: Nové povodňové domky, rekonstrukce MŠ budova Nádražní, bezdrátový rozhlas a nové veřejné osvětlení, obnova inženýrských sítí: elektřina (ČEZ), plyn (RWE), kanalizace (SVS), telekomunikační kabely a sítě (O2 a další správci)

2) Další investiční akce:
a) Komunikace: nová komunikace SO 105 (na Vysokou a do průmyslové zóny), rekonstrukce komunikací Bezručova, Pobřežní (u PČR), Spojovací, Víta Nejedlého, Mlýnská, Školní, k Charitě, přes Nisu na Barandově), odbočka z Liberecké, odbočka z  Frýdlantské (část „u Křapky“), dvě místní komunikace u návsi v Andělské Hoře a dvě na Střeleckém Vrchu (u „starých paneláků“), krajská nová komunikace 2. etapa (a započatá 3. etapa) přeložky II/592,
b) Chodníky a další: parkoviště na Střeleckém vrchu (mezi 714 a 715), chodníky (Střelecký Vrch, Frýdlantská, Loudátova), Eichstättské schody
c) Školství: Rekonstrukce MŠ budova v Revoluční ul.
d) Nová sportoviště (hřiště): multifunkční (u Sportovní haly), beach (na koupališti), workoutové a dětské (v parku u Víkovské ul.),
e) Ostatní: Restaurace morového sloupu, obnova rybníčku v Andělské Hoře, výstavba vyhlídky ve Vítkově na Výhledech (před dokončením), demolice tzv. Kulturáku a Seppu, nové veřejné osvětlení (ul. Ještědská, Hřbitovní), nový park u hasičského muzea, zateplení a nová okna městských objektů (ul. Turpišova)

Ale nejen investičními akcemi živ je člověk a proto si zde dovoluji uvést i to, jak se v Chrastavě v uplynulých čtyřech letech snažilo město (prostřednictvím své organizační složky Společenský klub) rozvíjet kulturu. Kromě tradičních akcí typu Chrastavských slavností bylo digitalizováno kino a v důsledku toho prudce stoupl počet promítání, v kině přibyl též počet vystoupení populárních umělců, na koupališti byl zaveden festival Beat the Flag a akce Loučení s létem, město převzalo organizaci Svatovavřinecké pouti, město zavedlo i příměstský tábor.


Město intenzivně podporovalo i sport. Kromě samotné výstavby nových hřišť uvedených výše, město poskytovalo v rekordní výši grant a poskytovalo i další dotace a dary pro sportovce mimo tento grant (především pro TJ Spartak a všechny jeho oddíly, zejména pak pro oddíl kopané).

Město nadále zvyšovalo svoji otevřenost vůči veřejnosti. Jako jedno z prvních měst v České republice začalo zveřejňovat své smlouvy v registru smluv, jako jedno z mála měst udrželo na internetu aktivní městské forum (které velmi napomáhá v téměř on-line komunikaci mezi radnicí a veřejností), přístupnost videozáznamů zastupitelstev spolu s veškerými podklady (včetně příloh) na internetu (včetně jmenovitého hlasování) jsou samozřejmostí.

Dalo by se psát dále o dalších oblastech dění v Chrastavě. Ale spoustu si toho čtenář může najít i sám na webových stránkách města http://www.chrastava.cz/ . Takže na úplný závěr ještě jednou všem děkuji. Byla to náročná, ale moc pěkná čtyři léta.

Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava (Starostové pro Liberecký kraj)

V Chrastavě dne 19.09.2014